Παλιά Πόλη Κυπαρισσίας

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η με κάθε τρόπο και κάθε νόμιμο μέσο συμβολή στην προστασία, διατήρηση, αναβίωση, ανάδειξη, αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας, με την αξιοποίηση της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και εν γένει πολιτιστικής κληρονομίας της. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου και ιδίως :

 

 • Να συγκροτεί επιτροπές, ομάδες οργάνωσης και στήριξης του έργου της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 • Να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς της ελληνικής πολιτείας, οργανισμούς και φορείς των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών

 • Να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα κοινοτικά, προγράμματα φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΥΟ, καθώς και πρωτοβουλιών και διεθνών συνεργασιών που στόχο έχουν την προστασία και ανάπτυξη του παλαιού οικισμού και του εν γένει περιβάλλοντός του.

 • Να καταγράφει, επεξεργάζεται, αρχειοθετεί, προάγει, προβάλλει και προωθεί την ιστορική παράδοση καθώς και την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιδίως με την επισήμανση και αποκατάσταση μνημείων και κτισμάτων με αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

 • Να οργανώνει καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, διαγωνισμούς, συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

 • Να τονώνει με κάθε μέσο και τρόπο το ενδιαφέρον και την πεποίθηση του κοινού για την αξία της φυσικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς (ιστορικής και αρχιτεκτονικής).

 • Να προωθεί την μελέτη και έρευνα που προάγει την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας και να συνεργάζεται προς τούτο με τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Πολιτεία.

 • Να ιδρύει εκθετήρια για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων κλπ., καθώς και εκθεσιακούς χώρους.

 • Να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την επιχειρηματική δράση που σκοπεύει στην προβολή και αξιοποίηση του παλιού οικισμού.

 • Να εκδίδει βασικά έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, δισκογραφικές παραγωγές και εν γένει οπτικοακουστικό υλικό.

 • Να ιδρύσει λαογραφικό μουσείο, βιβλιοθήκη, πολιτιστικό κέντρο κ.α.

 • Να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ενώπιον αρχών και οργανισμών για τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού.